Kleine Vuurvlinder 3, 4007HE,
Tiel

Privacy Policy

NUPA – Cranio Tiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'craniosacraal therapie’
 • De kosten van het consult

Als NUPA – Cranio Tiel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens te vinden op https://cranio-tiel.nl/index.php/contact/

Algemene Voorwaarden

 1. Door het maken van een afspraak voor een eerste consult is er sprake van een behandelovereenkomst tussen u als cliënt en NUPA – Cranio Tiel als therapeut en gaat u akkoord met de geldende regels en tarieven van NUPA – Cranio Tiel.
 2. Na het maken van een afspraak ontvangt u een mail met daarin de bevestiging van de afspraak, de tijd en het adres. Ook wordt er een cliëntgegevens en intakeformulier toegestuurd wat u kunt invullen en mee kunt brengen tijdens uw eerste afspraak. Stuurt u liever het formulier per mail terug, dan graag het eerste gedeelte met privacygevoelige informatie niet invullen. NUPA – Cranio Tiel zal het formulier voor u uitprinten en u kunt de resterende gegevens in de praktijk invullen.
 3. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts of specialist zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt cq. ouder(s) en/of voogd.
 4. U bent zich ervan bewust dat alle behandelvormen die NUPA – Cranio Tiel aanbiedt complementair zijn en een regulier noodzakelijke behandeling niet kan vervangen.
 5. NUPA – Cranio Tiel heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 6. Voor cliënten jonger dan 16 jaar is een handtekening van beide ouder(s)/voogd nodig.
 7. Bij elke behandeling dient u een handdoek mee te brengen.
 8. Bij NUPA – Cranio Tiel is wederzijds vertrouwen en veiligheid heel belangrijk. Daarom zal er altijd voorafgaand aan de eerste behandeling een intakegesprek plaatsvinden.
 9. Elk klachtenbeeld vraagt om zijn eigen benadering. Elke persoon ook. Daarom werkt NUPA -Cranio Tiel met verschillende therapievormen die afzonderlijk of in combinatie met elkaar toegepast worden. Hierbij is CranioSacraal therapie de hoofdvorm.
 10. Bij elke afspraak wordt er geëvalueerd hoe het na de vorige behandeling gegaan is en wordt gekeken wat er op dat moment nodig is.
 11. NUPA – Cranio Tiel stelt geen diagnoses.
 12. NUPA – Cranio Tiel houdt een dossier bij waarin de voortgang en de behandeling opgetekend worden. U heeft recht dit in te zien.
 13. De intake inclusief (korte) behandeling duurt over het algemeen 90 minuten met een uitloop naar max. 120 minuten. Duur van een vervolgbehandeling varieert tussen de 75-90 minuten inclusief voor- en nabespreking. Voor een vervolgsessie met volwassenen wordt er 90 minuten gepland. In overleg kan dit anders ingevuld worden. De behandeltijd voor kinderen is 60 minuten. Kort overleg, telefonisch, per mail of per whatsapp/sms, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.
 14. Het tarief van de behandelingen kunt u vinden op https://cranio-tiel.nl/index.php/tarieven-vergoeding/

De betalingsvoorwaarden kunt u vinden op https://cranio-tiel.nl/index.php/privacy/

Facturen worden per mail in pdf formaat naar u toegestuurd, tenzij u anders aangegeven heeft. U dient zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U betaalt NUPA – Cranio Tiel per voorkeur per bank.

U zult zelf bij uw zorgverzekeraar moeten nagaan of de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed worden. U bent hier zelf geheel verantwoordelijk voor.

 1. De bedragen voor CranioSacraal Therapie zijn voor particulieren vrij van btw, voor bedrijven komt er 21% btw bij. Hoofd behandelvorm is CranioSacraal Therapie.
 2. Er wordt tijd en ruimte voor u gereserveerd. Indien u uw afspraak in minder dan 24 uur vooraf afzegt, ongeacht wat de reden is óf niet op uw afspraak verschijnt dan wordt 70% van de voor u gereserveerde tijd aan u in rekening gebracht met een minimum van een half uur. De factuur is voor eigen rekening en kan ook niet ingediend worden bij u zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle diensten die aangeboden worden.

  Afmelden kan per mail: nupa.contact@gmail.com of telefonisch, via whatsapp of een sms op 0629476107. Ook in het weekend. U ontvangt altijd een bevestiging van uw bericht. Krijgt u de bevestiging op uw bericht van annulering niet, zorg er dan voor dat u nogmaals contact opneemt.

 3. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 4. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 5. Uw gegevens worden met zorg behandeld. Zie hiervoor de privacy policy (https://cranio-tiel.nl/index.php/privacy/)
 6. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 7. Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 8. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
 9. NUPA – Cranio Tiel is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 10. NUPA – Cranio Tiel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Kleine Vuurvlinder 3 te Tiel, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (secretariaat@vbag.nl).
 12. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu.

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan verzoek ik u om contact op te nemen.

 

Klacht- en Tuchtrecht

U heeft een klacht. Wat nu?

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. In deze folder vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

 

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

De klachtenfunctionaris is
onafhankelijk

 

Inzet klachtenfunctionaris

Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.

 

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil-
lencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

 

Kosten

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.

Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

 

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem
contact op met de VBAG!

 

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

 

Cookie Policy

Over dit cookiebeleid

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Lees dit beleid om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

U kunt op elk moment uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken.

Meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken staat in ons privacybeleid.

Uw toestemming is van toepassing op de volgende domeinen: www.cranio-tiel.nl.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website cookies first-party en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, onze services beveiligen, advertenties aanbieden die voor u relevant zijn en al met al u een betere en verbeterde website bieden. gebruikerservaring en help uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Wat voor type cookies gebruiken we?

Functioneel: dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.

Hoe kan ik mijn voorkeuren wijzigen?

Als u besluit om uw voorkeuren later tijdens uw browsersessie te wijzigen, kunt u op het tabblad ‘Privacy- en cookiebeleid’ op uw scherm klikken. Hiermee wordt de toestemmingsmelding opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren / verwijderen. Ga naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies.

Algemene Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- (administratie- en portokosten) aan de cliënt in rekening gebracht.
 6. Bij niet-betaling van de rekening, verhoogd met de 1% rente en de administratie- en portokosten (€ 15,-) volgt een 2e Deze is verhoogd met 1 % rente, € 15,- administratiekosten en portokosten (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten.)
 7. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 8. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,-.
 9. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.